Adwokat Zielona Gra | Radca Prawny Zielona Gra


Pomoc prawna, porady, prowadzenie spraw.
Zapraszamy!!!

Oferta

Nasze Kancelarie oferują szeroki zakres usług:
PORADY PRAWNE – ustne lub pisemne
OBSŁUGA FIRM – stała lub doraźna
OPINIOWANIE UMÓW, SPORZĄDZANIE PISM
REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM – przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM – przed sądami i komornikami sądowymi
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – wezwania do zapłaty
MEDIACJE I NEGOCJACJE
OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE:
– przygotowanie i opiniowanie pism, umów, ugód, wewnętrznych aktów organizacyjnych i innych dokumentów funkcjonujących w obrocie prawnym
– prowadzenie negocjacji (we wszystkich typach spraw, zarówno w postępowaniu przesądowym, sądowym i egzekucyjnym),

Zachęcamy do uzyskania od nas pomocy prawnej w niżej wymienionych dziedzinach:
ROZWODY
ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA, KONTAKTY Z DZIEĆMI, MIEJSCE POBYTU DZIECI oraz
sprawy o separację, o ubezwłasnowolnienie i inne
PODZIAŁ MAJĄTKU, ROZLICZENIA KONKUBINATU
KREDYTY FRANKOWE
UPROWADZENIE DZIECKA ZA GRANICĘ – Konwencja Haska 25.10.1980 r.
PRAWO SPADKOWE – postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, długi spadkowe, zapis i zachowek, spory co do ważności testamentu
PRAWO KARNE, w tym:
– obrona na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego (w tym w sprawach o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie)
– reprezentowanie pokrzywdzonych, konstruowanie prywatnego aktu oskarżenia
PRAWO MEDYCZNE – sprawy o błąd w sztuce lekarskiej
ODSZKODOWANIA – z: wypadków, niewykonania umów, czynów niedozwolonych
SŁUŻEBNOŚCI – sprawy o ustanawianie lub zniesienie służebności, negocjacje z właścicielami lub przedsiębiorstwami przesyłowymi w zakresie wynagrodzenia
PRAWO BUDOWLANE I DEWELOPERSKIE – należyte wykonanie umów, gwarancja, rękojmia
SPRAWY ADMINISTRACYJNE – na etapie procedowania przez organy administracji publicznej oraz na etapie sądowo-administracyjnym, w tym:  sporządzanie pism, skarg na decyzje, reprezentacja, skargi do WSA, skarga kasacyjna do NSA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – sprawdzanie SIWZ, przygotowywanie ofert i dokumentów, konstruowanie odwołań do KIO oraz skarg do sądu
PRAWO GOSPODARCZE – pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowego podmiotu gospodarczego (spółek handlowych, jednoosobowej działalności gospodarczej, a także fundacji i stowarzyszeń) oraz przekształceń, opiniowanie umów i kontraktów handlowych, sporządzanie umów oraz aktów wewnętrznych, prowadzenie spraw sądowych
PRAWO MIĘDZYNARODOWE – skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – umowy najmu, dzierżawy, pierwokup, analiza stanu prawnego

Oferujemy także doradztwo w zakresie poprawnego pod względem prawnym przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach środków wspólnotowych.